Informace pro subjekt osobních údajů – údaje zpracovávané k plnění smluvních a zákonných povinností a na základě souhlasu subjektu

Informace správce pro subjekt osobních údajů o činnostech zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů k plnění smluvních a zákonných povinností a na základě souhlasu subjektu

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), vedené subjektem:

Chládek zahradnické centrum s.r.o., IČO: 06636853
se sídlem Střešovická 458/47, Veleslavín, 162 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 285951
zastoupená Jiřím Chládkem
odpovědná osoba pro oblast osobních údajů Jiří Chládek, kontakt: gdpr@zahradnictvi-chladek.cz
(dále jen „Správce”)

Správce Vám poskytuje následující informace v souladu s Nařízením

1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován, jelikož k tomu Správce není povinen.

2. Popis kategorií subjektů údajů, které o Vás správce zpracovává, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

Kategorie osobních údajů, které o Vás Správce zpracovává při plnění smluvních a zákonných povinností:

 • jméno a příjmení či název,
 • IČO, případně DIČ a název společnosti, za kterou jednáte
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • číslo Vašeho bankovního účtu
 • telefonní spojení
 • IP adresa pro případ objednávky z e-shopu Správce

Účel zpracování osobních údajů: plnění zákonných povinností Správce a smluvních povinností souvisejících se smlouvami uzavřenými Správcem a Vámi, jednání o uzavření smluv, předsmluvní jednání. Pro případ, že poskytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak zasílání obchodních sdělení.

Kategorie osobních údajů, které o Vás Správce zpracovává při ochraně svých oprávněných zájmů: videozáznam z prodejny a parkoviště.

Účel zpracování osobních údajů: ochrana bezpečnosti majetku správce a zákazníků správce.

3. Popis kategorií příjemců, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Všechny osobní údaje s výjimkou záznamu kamerového systému mohou být poskytnuty poskytovatelům právních, daňově poradenských a účetních služeb, případně subdodavatelům IT služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smluvního vztahu a kteří jsou povinni na základě tohoto smluvního vztahu zajistit jejich ochranu.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Kamerový záznam bude zpřístupněn pouze pro případ vyšetřování ztráty či poškození majetku, a to zejména orgánům činným v trestním řízení.

4. Informace o Vašich právech

 • Správce Vám poskytne na Vaši písemnou (poštou či jinak) či elektronikou poštou doručenou žádost informace podle článků 15 až 22 Nařízení, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 • Zejména máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, jejich opravu v případě nepřesnosti, a dále jejich výmaz (právo být zapomenut), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování – tedy kdykoliv a bez uvedení důvodu vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů. Jste oprávněn získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Správce upozorňuje, že u osobních údajů získaných k plnění zákonných a smluvních povinností není možno poskytovat službu Vámi požadovanou, pokud mu neposkytnete kontaktní údaje.
 • Jste oprávněn získat (jako opis) osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by Vám v tom Správce bránil.
 • V případě, že osobních údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento oprávněn kdykoliv odvolat, a to doručením odvolání Správci.
 • u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, jste oprávněn kdykoliv podat stížnost na postup Správce.

5. Způsob zpracování osobních údajů

V Praxi Správce nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně profilování. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně Správcem nebo zpracovatelem Správce (výše). Kamerový záznam správce uchovává omezenou dobu, nejdéle 14 dnů a poté jej nenávratně ničí.

6. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů zpracovávané na základě zákonných a smluvních povinností Správcem budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat (zejména lhůty k archivaci účetních podkladů, není-li jiná archivační lhůta delší).

U osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu budou tyto vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí doby, pro kterou jsou potřebné; nejpozději ale ihned poté, co zanikne souhlas se zpracováním.

7. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření, které Správce přijal k ochraně Vašich osobních údajů

 • Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům
  Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím zajistil Správce zejména takto: záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Správce či případně některé i v uzamykatelné skříni. Vstup do uzamykatelné místnosti mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem a úložiště Správce jsou dostatečně zabezpečeny.
 • Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním Vašich osobních údajů
  Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Oprávněné osoby jsou proškoleny, jak nakládat s osobními údaji.
 • Ochrana před útokem zvenčí
  Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem.
 • Ochrana před neoprávněným použitím přístupových údajů (nedbalost)
  Přístupová hesla do systému Správce jsou pravidelně měněna.
 • Ochrana před neznalostí
  Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce, záznamových zařízení a softwarového vybavení (včetně aktualizací), jakož i o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.